Sức mạnh của Blockchain
Blockchain – là nhật ký mà chúng ta có thể cùng nhau viết và trên thực tế là không thể làm giả các ghi chép cũ.