?
Xin chào
Bạn vui lòng giới thiệu về bản thân!
Tôi là nhân viên của công ty
(Tôi muốn trả cashback cho khách hàng/ cài đặt chương trình khách hàng thân thiết của mình)
Tôi là người sử dụng (khách hàng)
(tôi muốn nhận cashback và tiền thưởng từ công ty và giao tiếp với bạn bè)