?
engru

Mua token Kick

Từ ngày 18 tháng 3, KICKS có thể được sử dụng ở Sessia.
Để nhận được số Kick đã mua bạn hãy qua xác minh KYC.
Hãy gửi những thông tin tới e-mail kyc@sessia.com:
ảnh của bạn
ảnh hộ
chiếu
ảnh với bạn
và hộ chiếu
địa chỉ ethereum
của bạn
Sau khi xác minh cá nhân, địa chỉ Ethereum của bạn sẽ được thêm vào danh sách trắng và bạn đẫ có thể mua Kick.
Địa chỉ hợp đồng: Số tiền mua tối thiểu là 100 KICKS hoặc 150 USD bằng ETH
Từ ngày 18 tháng 3, KICKS có thể được sử dụng ở Sessia..